Thursday, August 7, 2008

Polish

Kod “Zaproszenie”
S'wietny portret. Prosimy o dodanie go do grupy <a href="http://flickr.com/groups/6millionpeople/discuss/72157602208597660/" >6 Million People</a>. Gromadzimy zdje;cia 6 milionów róz.nych osób dla upamie;tnienia ofiar Holocaustu. Be;dzie to wymaga?o od nas wiele wysi?ku. Dlatego tez. prosimy, abys'cie zaprosili swoich znajomych do uczestnictwa w tym przedsie;wzie;ciu, a takz.e wys?ali wie;cej zdje;c' waszego autorstwa.


Kod “Zdje;cie widziano w”
Dzie;kujemy za dodanie tego zdje;cia do grupy <a href="http://www.flickr.com/groups/6MillionPeople/" >6 Million People</a> . Gromadzimy zdje;cia 6 milionów róz.nych osób dla upamie;tnienia ofiar Holocaustu. Prosimy o dodanie wie;kszej ilos'ci zdje;c', a takz.e o zaproszenie znajomych do uczestnictwa w naszym przedsie;wzie;ciu.


Nasza misja
Podczas II Wojny S'wiatowej nazistowskie Niemcy oraz ich kolaboranci wymordowali oko?o 6 milionów Z.ydów. Wed?ug amerykan'skiego Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie termin Holocaust okres'la zamierzona;, biurokratyczna; i finansowana; przez pan'stwo kampanie; maja;ca; na celu przes'ladowanie i mordowanie ludzi. Wyz.ej wspomniana nazistowska kampania rozpocze;?a sie; w popieraja;cych II Wojne; S'wiatowa; Niemczech i pocza;tkowo przejawia?a sie; poprzez wprowadzenie praw dyskryminuja;cych ludzi pod wzgle;dem rasy. W miare; up?ywu wojny kampania ta rozszerzy?a swoja; dzia?alnos'c' do masowego mordu europejskich Z.ydów. Nasza grupa ma na celu zebranie 6 milionów zdje;c' róz.nych ludzi (na kaz.dym zdje;ciu moz.e byc' tylko jedna osoba), którzy maja; reprezentowac' Z.ydów wymordowanych podczas II Wojny S'wiatowej. W ten sposób chcemy upamie;tnic' ofiary nazistowskich Niemiec.

Pomimo tego, z.e to przede wszystkim Z.ydzi byli ofiarami nazistowskiego rasizmu, z ra;k Niemców zgine;?y dziesia;tki tysie;cy Romów (Cyganów), a takz.e co najmniej 200 000 psychicznie lub fizycznie upos'ledzonych osób. Nazistowska tyrania rozprzestrzenia?a sie; w ówczesnej Europie i w zwia;zku z tym przes'ladowano i mordowano coraz wie;cej ludzi. Ponad trzy miliony sowieckich wie;z'niów wojennych zosta?o zamordowanych ba;dz' umar?o z g?odu, w wyniku choroby, czy tez. maltretowania. Nazis'ci wymordowali dziesia;tki tysie;cy polskich przywódców intelektualnych i religijnych, a takz.e deportowali miliony polskich i sowieckich obywateli do obozów przymusowej pracy. Juz. od pocza;tku nazistowskiego rez.imu homoseksualis'ci oraz inni ludzie, którzy z ich punktu widzenia nie byli akceptowalni spo?ecznie, byli przes'ladowani. Przes'ladowano równiez. tysia;ce dysydentów politycznych (w?a;czaja;c komunistów, socjalistów oraz zwia;zkowców), a takz.e dysydentów religijnych (na przyk?ad s'wiadków Jehowy). Wiele osób zgine;?o w wie;zieniach lub w wyniku maltretowania.

Walne Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdza, z.e Holocaust, w wyniku którego zosta?a wymordowana jedna trzecia Z.ydów oraz wiele innych mniejszos'ci narodowych, zawsze be;dzie dla wszystkich ludzi ostrzez.eniem przed nienawis'cia;, bigoteria;, rasizmem, a takz.e uprzedzeniami.

Uprzejmie prosimy o pomoc w upamie;tnieniu ofiar Holocaustu poprzez dodawanie zdje;c' do naszej grupy. Moz.na dodac' dowolna; ilos'c' zdje;c', ale prosimy nie wysy?ac' wie;cej niz. jedno zdje;cie danej osoby. W momencie zakon'czenia naszej misji be;dziemy miec' oko?o 6 milionów zdje;c' róz.nych ludzi. Dodanie do grupy 6 milionów zdje;c' zajmie wiele czasu. W przypadku Flickr oznacza to 200 000 stron - na kaz.dej ze stron po 30 zdje;c'. Nasz cel chcemy osia;gna;c' w cia;gu 6 lat ba;dz' wczes'niej. Niniejsza grupa pomoz.e nam upamie;tnic' ofiary Holocaustu oraz zobrazowac' te; ogromna; ilos'c' ludzi, którzy zostali wymordowani. Dzie;kujemy za pomoc i wsparcie.

Prosimy o zachowanie powagi.


Jez.eli chcesz zostac' moderatorem, skontaktuj sie; z administratorem.

Z'ród?a: www.ushmm.org & www.un.org

Zasady
1) Prosimy zachowac' szacunek dla powagi grupy i jej cz?onków.
2) Moz.na wysy?ac' dowolna; ilos'c' zdje;c'.

3) Na kaz.dym zdje;ciu moz.e byc' tylko jedna osoba.
4) Moz.na wys?ac' tylko jedno zdje;cie danej osoby.
5) Nalez.y wysy?ac' zdje;cia zrobione przez Ciebie, Twoich przyjació? ba;dz' cz?onków rodziny oraz autoportrety.
6) Nie moz.na wysy?ac' zdje;c' pornograficznych.
7) Moz.e zdarzyc' sie; tak, z.e zdje;cia wys?ane do tej grupy zostana; wykorzystane poza Flickr w celach niekomercyjnych. Wszystko to be;dzie sie; dzia?o w ramach promocji grupy oraz jej idei. Z.adne zdje;cia nie zostana; wykorzystane bez wyraz'nej zgody autora.
8) (Opcjonalne) Prosimy dodac' tag “6 Million People” lub 6MillionPeople.
9) (Opcjonalne) Prosimy wysy?ac' mnóstwo zdje;c' spe?niaja;cych wymogi grupy. Potrzebujemy 60 000 cz?onków, spos'ród których kaz.dy wys'le 100 zdje;c'. Wiemy, z.e be;dzie to trudne, ale jestes'my przekonani, z.e uda nam sie; osia;gna;c' nasz cel.

No comments: